Algemene voorwaarden

VAN: Teckon bouwkundig advies- en ontwerpburo gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg, hierna te noemen: gebruiker.

Artikel 1  Definities

1-1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening, zowel mondeling als schriftelijk tot stand gekomen.

Artikel 2 Algemeen

2-1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden gelden voor iedere gesloten overeenkomst, zowel mondeling als schriftelijk tot stand gekomen.
2-2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2-3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2-4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2-5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigden bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).
2-6. Deze voorwaarden zijn openbaar geplaatst op onze website: www.teckon.nl.
Indien opdrachtgever wenst worden deze digitaal toegezonden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3-1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3-2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3-3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en verschotten en andere heffingen van overheidswege. Onder verschotten worden verstaand; de werkelijk gemaakte kosten van porti, reiskosten á € 0,45 per km, vermenigvuldigen van tekeningen, kopieën van de benodigde stukken, kosten voor het opvragen van gegevens bij de gemeente e.d.
3-4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
3-5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3-6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4-1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap van bouwbesluit, bouwvoorschriften en eurocode.
4-2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Gebruiker heeft hiervoor geen toestemming nodig van opdrachtgever. Alle werkzaamheden welke door derden worden uitgevoerd kan in sommige gevallen uit naam van gebruiker gebeuren of uit naam van derden, echter de volledige aansprakelijkheid op werkzaamheden welke door derden wordt uitgevoerd in opdracht van gebruiker is volledig voor deze derden partijen.
4-3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4-4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn. Doch ten allertijden schriftelijk aan gebruiker kenbaar zijn gemaakt.
4-5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4-6. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).
4-7. Opdracht zal ten aller tijden schriftelijk voorafgaande aan de werkzaamheden aan gebruiker worden toegezonden.
In de opdracht worden vermeld;
– juiste omschrijving van de door gebruiker te verrichtte werkzaamheden.
– Opgave en/of eisen welke er worden gesteld.
– Afspraak mbt tot honorarium.
– Levertijd.
De vooraf in de offerte opgegeven levertijd zal door gebruiker worden aangehouden vanaf de datum van de door gebruiker ontvangen schriftelijke opdracht.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5-1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5-2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5-3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5-4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5-5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

6-1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6-2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk ingebreke te stellen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 7 Honorarium

7-1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 7-3 t/m 7-6 van dit artikel.
7-2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
7-3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. De werkelijk bestede uren worden op speciale lijsten bijgehouden, en bij facturatie door gebruiker als overzicht worden bijgeleverd.
7-4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen en zijn exclusief de wettelijke BTW van 21% en gemeentelijke legeskosten.
7-5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek per vier weken in rekening worden gebracht.
7-6. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.
Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
7-7. Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
7-8. Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen vijf werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
Alle gemaakte kosten worden tot het moment van schriftelijke opzegging door de opdrachtgever voldaan. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

Artikel 8 Betaling

8-1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8-2. Indien opdrachtgever niet aan artikel 8.1 kan voldoen, zal deze hij binnen 5 dagen na ontvangst van de door gebruiker toegezonden factuur dit schriftelijke aan gebruiker kenbaar maken. In dit schrijven zal door opdrachtgever worden aangegeven wat zijn of haar betalingstermijn is. Als gebruiker akkoord gaat met de door opdrachtgever aangegeven betalingstermijn, zal gebruiker dit schriftelijk aan opdrachtgever bevestigen. De overeengekomen afwijkingen op artikel 8.1 zijn alleen van toepassing op het in offerte beschreven project en of product.
8-3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 10 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Gebruiker zal bij de eerste herinnering geen administratiekosten in rekening brengen. Bij een tweede herinnering worden door gebruiker 35,00 euro administratiekosten in rekening gebracht.
8-4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8-5. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8-6. Indien betaling binnen 20 dagen na factuurdatum geschiedt zal door gebruiker geen toeslag in rekening worden gebracht.
8-7. Indien betaling na 20 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2% van het totale factuurbedrag, tenzij partijen schriftelijk anders schriftelijk zijn overeenkomen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).
8-8. Als gebruiker in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht, moeten gemaakte kosten worden voldaan, ook als de overheid (gemeente) besluit niet mee te werken aan een vergunning of delen daarvan.

8-9. Alle facturen worden uitsluitend door opdrachtgever voldaan inclusief de wettelijke BTW

Artikel 9 Incassokosten

9-1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
9-2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9-3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).
9-4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is zal door gebruiker 15 dagen na factuurdatum een 1e betalingsherinnering, en 30 dagen na factuurdatum een 2e betalingsherinnering worden verzonden. Na 40 dagen zal de vordering worden overgedragen aan een geregistreerd incassobureau.
9-5. Per verzonden herinnering betreffende 1 factuur, zal een bedrag van Euro 25,00 in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Onderzoek, reclames

10-1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren, en om de gebreke te kunnen herstellen.
10-2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
10-3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).
10-4. Reclames worden door gebruiker zo spoedig mogelijk doch binnen een redelijk termijn, met een maximum van 5 werkdagen hersteld.

10-5. Communicatie tussen gebruiker en opdrachtgever zal uitsluitend via telefoon of email plaats vinden. Gebruiker zal geen communicatie onderhouden via Whatsapp, SMS en vergelijkbare social media over het project en of overeenkomst.

Artikel 11 Opzegging

11-1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
11-2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
11-3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
11-4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12-1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
– Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
12-2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12-3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12-4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).
12-5. Gebruiker zal bij ontbinding alle reeds gemaakte kosten in rekening brengen bij opdrachtgever.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13-1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid  beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13-2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering. De aansprakelijkheid van gebruiker voor directe schade is te allen tijde beperkt tot 50% van het honorarium met een maximum van € 900,00 (Zegge: negenhonderd euro), per door gebruiker schriftelijk ontvangen opdracht. Onafhankelijk van de hoogte van het honorarium en/of product/projectkosten.
13-3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 1 maand, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand verschuldigde honorariumgedeelte.
13-4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking een van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13-5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13-6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).
13-7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor fouten en of gebreken welke door derden of anderszins aangebrachte schade, welke door derden tijdens het uitvoeren of niet deugdelijk uitvoeren van de werkzaamheden bij het eindproduct ontstaat.
13-8. De door gebruiker verleende diensten en of producten worden door opdrachtgever uitvoerig gecontroleerd op maatvoering, detaillering, materialen, uitvoering, statische gegevens alsmede de uitvoerbaarheid van de te produceren producten. Voordat het product in productie kan worden genomen heeft opdrachtgever de door gebruiker toegezonden producten voorzien van akkoord, handtekening en datum retour gezonden aan gebruiker. Na ontvangst van deze stukken bevestigt gebruiker dit schriftelijk aan opdrachtgever.
Indien met de uitvoering wordt begonnen voor het moment dat door gebruiker de goedgekeurde stukken zijn ontvangen, en schriftelijk door gebruiker aan opdrachtgever zijn bevestigd, vervalt elke wijze van aansprakelijkheid en of garantie. Tevens is gebruiker niet aansprakelijk voor financiële gevolgen voortkomende uit onvolkomenheden op het door gebruiker geleverde product.
13-9. Gebruiker is niet aansprakelijk bij wijzigingen welke door of in opdracht van opdrachtgever worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van gebruiker.
13-10. Gebruiker zal alle benodigde bescheiden welke noodzakelijk zijn om een compleet product te verkrijgen leveren aan opdrachtgever.
Gebruiker kan besluiten om onderstaande producten zelf te produceren of deze uit te besteden bij derden.
Het gaat hierbij om: constructie-, bouwbesluit-, EPC-, ventilatie-, daglichtberekeningen, sonderingen, bodemonderzoek, asbestinventarisatierapporten, brand-, en geluidsberekeningen worden door gebruiker uitbesteed aan gecertificeerde bedrijven.
Gebruiker is dan ook niet aansprakelijk voor diensten welke zijn geleverd door derden, en zal dan ook elke vorm van aansprakelijkheid verhalen op deze bedrijven.
13-11. Gebruiker zal alles in het werk stellen om de wens van opdrachtgever m.b.t. de uitvoering c.q. vormgeving te realiseren.
Echter is gebruiker gehouden aan landelijke- en lokale wetgeving als welstandnota, bestemmingsplan, bouwbesluit, eurocode, WABO.
Mocht na toetsing door gebruiker of gemeente het plan niet uitvoerbaar zijn, is gebruiker niet aansprakelijk voor de gemaakte kosten.
13-12. Gebruiker zal bij vergunningsvrije bouwwerken de bestaande wet- en regelgeving hanteren, echter een schriftelijke bevestiging van vergunningsvrij bouwen zal door gebruiker niet worden gegeven. Hiervoor worden de bescheiden ingediend bij de gemeente, die deze controleren op vergunningsvrij bouwen en dit op schrift zetten. Gebruiker is dan ook niet aansprakelijk voor een besluit vergunningsvrij bouwen.
13-13. Voor de contact met gemeentelijke instanties is het noodzakelijk dat opdrachtgever zijn of haar BSN-nummer ter beschikking stelt aan gebruiker. Dit gebeurd d.m.v. een machtiging welke is te vinden op de website www.teckon.nl. Gebruiker zal discreet omgaan met het gebruik van het BSN-nummer en enkel gebruiken voor contact met de gemeente en of overheidsinstellingen. Opdrachtgever kan er derhalve voor kiezen om zijn of haar BSN-nummer niet in te vullen, maar middels een SMS-bericht te versturen aan gebruiker.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van het BSN-nummer door gebruiker.

Artikel 14 Risico-overgang

14-1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).
14-2. Gebruiker zal nimmer producten retour zenden per post of koerier.
Het in bruikleen gestelde producten worden door opdrachtgever persoonlijk opgehaald ten kantore van gebruiker, of in goed onderling overleg door gebruiker in een passende planning bij opdrachtgever worden afgegeven eventuele hieruit voortvloeiende kosten worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 15 Overmacht

15-1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt
15-2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
15-3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
15-4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15-5. Voorzover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).
15-6. Onder overmacht worden verstaan:
Computerstoring / storing bij internetprovider / ziekte gebruiker / overlijden gezinsleden en of familie / werkstaking personeel / levertijden derden als gemeenten / kadaster / overheidsinstelling / brandweer.

Artikel 16 Geheimhouding

16-1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
16-2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

17-1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
17-2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, voor gelijkwaardige producten of projecten anders dan vermeld op de door gebruiker vermeldde stukken, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan gebruiker een boete verschuldigd van euro 5.000,00. Incl. btw. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens op eerste verzoek binnen de door gebruiker gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan gebruiker een boete verschuldigd van euro 1.000,00 per maand indien opdrachtgever in gebreken blijft bij het voldoen van de boete. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
17-3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
17-4. Mochten de stukken of delen daarvan welke geleverd zijn door gebruiker welke betrekking hebben op de overeenkomst, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker worden gebruikt voor andere verbouwingen en of nieuwbouw met een ander adres, vervalt elke aansprakelijkheid voor gebruiker in de ruimste zin des woord. In dat geval worden aan de eigenaar van het van toepassing zijnde gebouw de gemiste inkomsten verhaald en zal 2500,00 euro excl. btw in rekening worden gebracht.
17-5. Mochten de stukken of delen daarvan welke betrekking hebben op een overeenkomst worden gebruikt door andere personen dan opdrachtgever voor andere projecten, zal gebruiker het bedrag van de overeenkomst, ook verhalen op de gebruiker(s) van deze stukken.
17-6. Bij het zonder toestemming gebruiken van: de naam Teckon, logo Teckon, details Teckon, layout Teckon, adresgegevens Teckon, zal door gebruiker 5000,00 euro schadeclaim per onderdeel in rekening worden gebracht.

17-7. Zonder schriftelijke toestemming van gebruiker worden geen DWG, DXF, SKP, DOC, DOCX, XLS aan opdrachtgever terbeschikking gesteld. Als schriftelijk door gebruiker toestemming wordt gegeven voor het toezenden van deze digitale bestanden zal per bestand een bedrag van 45,00 euro excl. BTW in rekening worden gebracht.

Artikel 18 Adviezen, ontwerpen en materialen

18-1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van gebruiker krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
18-2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
18-3. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
18-4. Opdrachtgever mag de materialen die gebruiker wil gebruiken voordat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als gebruiker hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.
18-5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor gebreken als gevolg van ondeugdelijke informatie en of materiaal van productleveranciers

Artikel 19 Levertijd

19-1. De levertijd wordt door gebruiker bij benadering vastgesteld, met een verschil van maximaal 2 werkdagen.
19-2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat gebruiker er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
19-3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van gebruiker, de overgekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. Gebruiker zal ingangsdatum schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar maken met uitzondering van punten artikel 4.
4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke gebruiker bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan gebruiker de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren.Als de werkzaamheden niet in de planning van gebruiker kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van gebruiker kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door gebruiker wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van gebruiker kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd.
19-5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
19-6. Om de levertijd te laten starten, moet gebruiker beschikken over alle noodzakelijke stukken welke hieronder worden bedoeld:
Persoonlijke gegevens opdrachtgever, als naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummers, emailadres, BSN nr. factuuradres.
Tekeningen bestaande situatie uit gemeente archief en kadaster,
Maatvoering en foto’s van de bestaande situatie.
Mocht gebruiker zelf inmeten op locatie, is de levertijd vanaf datum inmeten.

Artikel 20 Levering producten

22-1. Alle producten worden enkel digitaal geleverd aan opdrachtgever in PDF of JPG formaat. Alle afwijkend bestandformaten als DWG – DXF – SKP – DOC – XLS e.d. worden niet aan opdrachtgever verstrekt, mits akkoord gebruiker. Bij levering van onze digitale bestanden in DWG – DXF – SKP zal per bestand een bedrag van 35,00 euro excl. BTW in rekening worden gebracht.
20-2. Als de levering van de producten moet plaats vinden op papier, zal gebruiker alle kosten voortkomende uit het afdrukken en of kopiëren van de producten als meerwerk doorberekenen.
Hierbij worden bouwtekeningen per opdracht vermeerderd met 15,00 euro excl. btw administratiekosten doorberekend.
Hierbij worden producten op A4 en of A3 formaat tegen kostprijs vermeerderd met 7,50 euro excl. Btw administratiekosten doorberekend.
20-3. Alle producten worden per email door gebruiker verzonden aan opdrachtgever.
Indien gewenst kan opdrachtgever, de bescheiden laten kopiëren op een USB-stick, waarbij opdrachtgever zelf een USB-stick zal aanleveren
Tevens is het mogelijk de bescheiden te laten kopiëren op CD of DVD, waarbij gebruiker 10,00 euro excl. Btw in rekening zal brengen.

Artikel 21 Niet-overname personeel

21-1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 22 Geschillen

22-1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
22-2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 13).

Artikel 23 Toepasselijk recht

23-1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

24-1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg en geplaatst op de website www.teckon.nl
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst of de versie welke op de website www.teckon.nl zijn vermeld.

Artikel 25 Privacywetgeving

25-1. De Privacywetgeving verplicht gebruiker discreet om te gaan met alle gegevens van haar opdrachtgevers. Bij opdracht geeft opdrachtgever automatisch toestemming om zijn of haar persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen welke noodzakelijk zijn voor alle benodigde bescheiden.
Voor het indienen van de benodigde bescheiden bij de overheid, moeten wij beschikken over een persoonlijk BSN-nummer van aanvrager. Gebruiker zal dit BSN-nummer alleen gebruiken om alle bescheiden uit naam van de aanvrager in te dienen bij de overheid.
Welke persoonlijke gegevens moeten door ons worden vermeld op onze tekeningen, berekeningen en rapportages:

Werkzaamheden particulier
Op tekeningen, berekeningen en rapportage wordt vermeld:
– Voor- en Achternaam opdrachtgever
– Woonadres incl. huisnummer opdrachtgever (i.v.m. communicatie met overheid)
– Postcode woonadres opdrachtgever
– Woonplaats opdrachtgever
– Project adres incl. huisnummer

Voor het aanvragen van een vooroverleg of benodigde vergunningsaanvragen wordt vermeld:
– BSN-nummer aanvrager (opdrachtgever)
– Voor- en Achternaam aanvrager (opdrachtgever)
– Woonadres incl. huisnummer opdrachtgever (i.v.m. communicatie met overheid)
– Postcode woonadres aanvrager (opdrachtgever)
– Woonplaats aanvrager (opdrachtgever)
– Project adres incl. huisnummer
– Telefoonnummer aanvrager (opdrachtgever)
– Foto’s van de bestaande bouwlocatie
– Kopie machtigingsformulier Teckon

Werkzaamheden particulier
Op tekeningen, berekeningen en rapportage wordt vermeld:
– Naam bedrijf
– Woonadres incl. huisnummer opdrachtgever (i.v.m. communicatie met overheid)
– Postcode woonadres opdrachtgever
– Woonplaats opdrachtgever
– Project adres incl. huisnummer

Voor het aanvragen van een vooroverleg of benodigde vergunningsaanvragen wordt vermeld:
– KvK-nummer aanvrager (opdrachtgever)
– Naam bedrijf
– Voor- en Achternaam contactpersoon
– Vestigingsadres incl. huisnummer opdrachtgever (i.v.m. communicatie met overheid)
– Postcode vestigingsadres aanvrager (opdrachtgever)
– Woonplaats opdrachtgever
– Telefoonnummer aanvrager (opdrachtgever)
– Project adres incl. huisnummer
– Foto’s van de bestaande bouwlocatie
– Kopie machtigingsformulier Teckon

25-2. Voor het maken van de tekening en berekening is het voor gebruiker noodzakelijk dat op het projectadres foto’s worden genomen van de bestaande situatie. Op deze foto’s worden geen personen, huisdieren, pinautomaten, kluizen getoond.
Voor vergunningsaanvragen worden enkel foto’s aan de overheid verstrekt die van toepassing en noodzakelijk zijn op de aanvraag c.q opdracht.
25-3. Alle onder artikel 25-1 vermelde onderdelen als offerte, opname en inmeet gegevens, project foto’s, tekeningen, berekeningen, emails, correspondentie en project informatie worden door gebruiker 10 jaar digitaal opgeslagen om constructie en bouwgegevens bij reclames te kunnen nakijken.
Alle bescheiden worden als backup archief opgeslagen bij KPN.
Uitzondering hierop is het BSN-nummer van aanvrager welk moet worden ingevuld op het machtigingsformulier.
Dit BSN-nummer en machtigingsformulier zal door gebruiker worden vernietigd op het moment dat de door gebruiker ingediende bescheiden zijn vergund door de gemeente en of het project en of opdracht voor gebruiker is afgerond.
Aanvrager moet hiervoor schriftelijk aan gebruiker laten weten dat de vergunning of goedkeuring vergunningsvrij is ontvangen van de gemeente en dat de bouwactiviteiten zijn afgerond, waarna gebruiker binnen 15 werkdagen het machtigingsformulier zal vernietigen.
25-4. Alle bescheiden welke door gebruiker worden verzorgd en welke door gebruiker naar alle noodzakelijk overheidsinstellingen worden verzonden, met alle onderdelen onder artikel 25-1, worden ook opgeslagen op servers van de overheid en of gemeente.
Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonsgegevens welke bij de overheid en of gemeente zijn en of worden opgeslagen op papier en of digitaal.
25-5. Voor de uitvoering van het project kan het noodzakelijk zijn dat bescheiden worden toegezonden aan leverancier, aannemer, onderaannemers e.d.
Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonsgegevens en of projectgegevens welke bij deze bedrijven worden opgeslagen op papier en of digitaal
25-6. Bij een overeenkomst stemt opdrachtgever automatisch in dat gebruiker het recht heeft om maximaal 4 foto’s van het project (na oplevering) te gebruiken als portfolio op zijn website.
Op deze foto’s zijn geen personen te zien, en naam en adresgegevens van opdrachtgever worden hierbij niet vermeld.
Als opdrachtgever plaatsing van project foto’s van zijn of haar project niet wenst zal hij of zij dit bij opdracht schriftelijk kenbaar maken aan gebruiker.
25-7. Als opdrachtgever wenst dat zijn of haar persoonsgegevens niet worden gebruikt voor de opdracht, is opdrachtgever zelf verplicht eventuele aanvragen bij de overheid zelf te doen. Opdrachtgever zal dit dan schriftelijke (email) aangegeven aan gebruiker.
25-8. Bij opdracht zal gebruiker een projectmap aanmaken waarin alle projectgegevens als offerte, opname en inmeet gegevens, project foto’s, tekeningen, berekeningen, emails, correspondentie en project informatie worden opgeslagen. Deze map zal na gereed komen van de bouwactiviteiten versleuteld worden opgeslagen, waarna alleen met schriftelijk verzoek aan gebruiker, opdrachtgever toegang toe heeft. Bij verkoop van de woning en of opstallen vervalt toegang tot deze archiefstukken.
Opdrachtgever zal bij verkoop van de woning en of opstallen welke betrekking hebben op de opdracht dit schriftelijk mededelen aan gebruiker, zodat deze alle persoonsgegevens binnen 30 werkdagen uit de projectmap zal verwijderen en of vernietigen.
25-9. Alle projecten worden zo ver als mogelijk digitaal uitgevoerd. Mocht het voor het project noodzakelijk zijn dat er gegevens op papier worden gezet voor intern gebruik van gebruiker als b.v. schetsen en afdrukken, worden deze bescheiden, indien noodzakelijk gescand en worden de digitale onderdelen in de projectmap opgeslagen.
Alle papieren informatie en bescheiden worden na gereed komen van de bouwactivieteiten binnen 30 werkdagen worden vernietigd.
25-10. Verplichting Gebruiker
– Gebruiker zal alle onder artikel 25-8 onderdelen niet beschikbaar stellen aan derde voor acquisitie.
– Gebruiker zal zonder toestemming van opdrachtgever geen telefonische gegevens doorgeven van opdrachtgever en of projectgegevens als hij via telefoon of email hierover wordt benaderd.
– Gebruiker zal zonder toestemming van opdrachtgever geen gegevens doorgeven aan derde t.b.v. de uitvoering. Uitzondering hierop is onze vaste constructeur als er constructieberekeningen noodzakelijk zijn.
– Gebruiker zal zonder toestemming van opdrachtgever voorkomen dat projectgegevens bij niet bevoegde personen, bedrijven of instanties komen.
– Gebruiker zal op verzoek van opdrachtgever gehoor geven binnen onder artikel 25-9 vermelde termijn aan het verwijderen van zijn of haar persoonsgegevens.

Artikel 26 Algemene gegevens gebruiker

Naam Bedrijf: Teckon Bouwkundig Advies- en Ontwerpburo
Kantooradres: Lombardijenlaan 36
Postcode: 5045 WB
Vestigingsplaats: Tilburg
Telefoon nr.: 013-5712243
Email adres: info@teckon.nl
KvK nr: 17272995

Opgesteld te Tilburg 1 januari 1999
Wijziging 01 1 januari 2001
Wijziging 02 1 januari 2014
Wijziging 03 1 januari 2018

J.T.M. Brekelmans